[metaslider id="42"]

dumbbell Fixed Weight

Read More

dumbbell Adjustable

Read More

dumbbell Selectorizrd

Read More

5 ประเภทการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นเทรนที่มีมาเนินนาน และวันนี้เราจะพาท่านมารู้จักวิธีออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกาย ไม่มีวิธีที่ตายตัว เรามาดูกันดีกว่า ว่าการที่เราออกอยู่นี้ช่วยในเรื่องใดบ้าง

1.การออกกําลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้ออยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว (Isometric exercise)

ซึ่งจะไม่มีการเคลื่อนที่หรือมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น การบีบกําวัตถุ กาว” ดันเสาหรือกําแพงเหมาะกับผู้ที่ทํางานนั่งโต๊ะเป็นเวลานานจนไม่มีเวลาออกกําลังกาย แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะจะมีการกลั้นลมหายใจในขณะปฏิบัติและเป็นการออกกําลังกายที่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกายได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะ ด้านระบบการหายใจ(Respiratory system) และระบบการไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)

2.การออกกําลังกายแบบทําให้กล้ามเนื้อทํางานเป็นไปอย่างสม่ําเสมอตลอดการ เคลื่อนไหว (Isokinetic exercise)
เช่น การถีบจักรยานอยู่กับที่ การก้าวขึ้นลงแบบขั้นบันได (Harvard step test) หรือการใช้เครื่องมือทางชีวกลศาสตร์(เช่น Cybex, Biodex หรือ Tradmill) เหมาะกับการใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาหรือผู้ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย เป็นส่วนใหญ่ แต่จะต้องมีความรู้ความชํานาญในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี เพราะมีโอกาสเกิด อันตรายต่อผู้ออกกําลังกายได้ง่าย

3.การออกกําลังกายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic exercise)

จะเป็นลักษณะที่มีการหายใจเข้าและหายใจออกในระหว่างที่มีการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่งจ๊อกกิ้ง การเดินเร็ว หรือ การว่ายน้ําซึ่งการออกกําลังแบบนี้เป็นที่นิยมกันมากในหมู่ของนักออกกําลังกายและเป็นที่ยอมรับ ของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนในวงการแพทย์เพราะการออกกําลังกายแบบนี้จะสามารถ บ่งบอกถึงสมรรถภาพทางกายของบุคคลนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทําการทดสอบได้จากอัตราการเต้นของหัวใจหรือความดันโลหิต

4.การออกกําลังกายแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน ในระหว่างที่มีการเคลื่อนไหว (Anaerobic exercise)

เช่น การวิ่ง 100 เมตรกระโดดสูง พุ่งแหลน ทุ่มน้ําหนัก ขว้างจักร เป็นต้น ส่วนใหญ่จะปฏิบัติกันในหมู่นักกีฬาที่ทําการฝึกซ้อมหรือแข่งขัง จึงไม่เหมาะกับบุคคลธรรมดาทั่วไป

5.การออกกําลังกายแบบมีการยืด-หดตัวของกล้ามเนื้อ (Isotonic exercise)

จะมีการ เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายขณะที่ออกกําลัง เช่น การวิดพื้น การยกน้ําหนัก การดึงข้อจึงเหมาะกับผู้ที่มีความต้องการสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น นักเพาะกาย หรือนักยกน้ําหนักส่วนผลของการออกกําลังกายเช่นนี้จะเป็นไปทางเดียวกัน กับชนิดแรก

บทความยอดนิยม